Ētikas kodekss

Vispārīgie principi

1.1. Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums. Brīva un neatkarīga prese, radio, televīzija, interneta mediji ir cilvēktiesību ievērošanas un sabiedrības demokrātiskās attīstības garanti.

1.2. “Radio Relax FM Latvija” un tā darbinieku pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

Reklāma “Radio Relax FM Latvija” ēterā

2.1.Par komerciāla paziņojuma saturu atbild reklāmdevējs;

2.2. izvietojot komerciālus paziņojumus “Radio Relax FM Latvija” programmā, tos sākumā un beigās ar akustiskiem līdzekļiem atdala no citām programmas daļām tā, lai šie paziņojumi būtu uzreiz atpazīstami un viegli identificējami;

2.3. “Radio Relax FM Latvija” ēterā aizliegts tieši vai netieši popularizēt produktus vai pakalpojumus, kuru reklamēšana ir aizliegta, aizskar cilvēka cieņu, kā arī var kurināt naidu un aicināt diskriminēt kādu personu vai personu grupu dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, seksuālās orientācijas, invaliditātes, rases vai etniskās piederības, valstspiederības vai citu apstākļu dēļ;

2.4. komerciāla paziņojuma sniedzējam, kas nav “Radio Relax FM Latvija”, nedrīkst būt redakcionāla ietekme uz radio programmas vai raidījuma saturu.

“Radio Relax FM Latvija” atbildība

3.1. “Radio Relax FM Latvija” darbību regulē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, kā arī citi Latvijas Republikā esoši normatīvie akti.